مرتب شده بر اساس مرتبه علمی و نام خانوادگی

دکتر سید محمد حسین آیت اللهی دکتری معماری مرتبه علمی دانشیار

دکتر زهرا زمانی دکتری روانشناسی تربیتی مرتبه علمی دانشیار

دکتر عبدالمحمد طاهری دکتری علوم تربیتی – مدیریت آموزشی مرتبه علمی دانشیار

دکتر سید محمد مهدوی نیا دکتری مدیریت بازرگانی مرتبه علمی دانشیار

دکتر غلام سجادی خواه دکتری مدیریت دولتی مرتبه علمی استادیار

دکتر عبدالخالق غلامی چنارستان علیا دکتری مدیریت دولتی مرتبه علمی استاد یار

دکتر عباس طالب بیدختی دکتری مدیریت مالی مرتبه علمی استادیار