مرتب شده بر اساس مرتبه علمی و نام خانوادگی

دکتر زهرا زمانی دکتری روانشناسی تربیتی مرتبه علمی دانشیار

دکتر عبدالمحمد طاهری دکتری علوم تربیتی – مدیریت آموزشی مرتبه علمی دانشیار

دکتر سید محمد مهدوی نیا دکتری مدیریت بازرگانی مرتبه علمی دانشیار

دکتر معصومه خلعتی دکتری روانشناسی عمومی مرتبه علمی استادیار

دکتر غلام سجادی خواه دکتری مدیریت دولتی مرتبه علمی استادیار

دکتر عباس طالب بیدختی دکتری مدیریت مالی مرتبه علمی استادیار

دکتر عبدالخالق غلامی چنارستان علیا دکتری مدیریت دولتی مرتبه علمی استاد یار

دکتر کبری فرجی حرانی دکتری روانشناسی مرتبه علمی استادیار

آقای ذوالفقار طاعت نژاد کارشناسی ارشد حقوق مرتبه علمی مربی